Przejdź do treści
baner eko wieliczka
Przejdź do stopki

Segregacja

Treść

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI- SUROWCAMI WTÓRNYMI: 

 1. przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i innych, które uległy zabrudzeniu, należy przed włożeniem do pojemnika lub worka umyć (pozbawić resztek substancji oraz wyrobów), 
 2. z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić, można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość, 
 3. opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka. 

wieliczka.kiedyodpady.pl

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

 • worki niebieskie: makulatura- papier i tektura oraz opakowania z nich wykonane
  WRZUCAĆ np.: książki, gazety, zeszyty, torby papierowe, karton, tekturę, foldery, katalogi
  NIE WRZUCAĆ np.: papieru tłustego i zabrudzonego, opakowań po napojach, kalki, papieru z domieszką tworzyw sztucznych, opakowań po napojach typu Tetra Pack
   
 • worki zielone: szkło i opakowania z niego wykonane
  WRZUCAĆ np.: opakowania ze szkła białego, zielonego, brązowego tj. butelki, słoiki, pojemniki itp.
  NIE WRZUCAĆ np.: luster, szkła zbrojonego, fajansu, porcelany, zużytych żarówek i lamp jarzeniowych
   
 • worki żółte: tworzywa sztuczne i opakowania z niego wykonane oraz opakowania wielomateriałowe (tetrapaki), metalowe opakowania
  WRZUCAĆ np.: opakowania po płynnych napojach PETY, kubki po produktach mlecznych, art.gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, folie, woreczki, reklamówki, puszki po konserwach, napojach, drobny złom żelazny i kolorowy
  NIE WRZUCAĆ np.: zużytych akumulatorów i baterii, styropianu, puszek po farbach, lakierach, olejach, zabrudzonych pojemników
   
 • worki brązowe: biodegradowalne- wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady, do których zalicza się odpady kuchenne, obierki z ziemniaków,  skorupki jaj, odpady zielone, opakowania z tekstyliów i tekstylia zawierające włókna naturalne, drewno

 

Pojemniki: odpady zmieszane, których nie można poddać dalszej segregacji należy wrzucić do pojemnika o pojemności odpowiadającej liczbie osób zamieszkujących daną  nieruchomość. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemnik służący do gromadzenia odpadów komunalnych.

Odpady wielkogabarytowe powstające na terenach zabudowy wielorodzinnej należy gromadzić, w formie wystawki przy altanach śmietnikowych w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości , odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, a na terenach zabudowy jednorodzinnej odpady te należy gromadzić, w formie wystawki w miejscach gromadzenia odpadów w określonych harmonogramem terminach. Odpady również można przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Odpady surowce wtórne (odzież i tekstylia) należy gromadzić w pojemnikach postawionych na terenie gminy przez przedsiębiorcę prowadzącego zbiórkę odzieży używanej. Odpady również można przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Odpady z remontów budowlanych i rozbiórkowych – gruz budowlany, należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we własnym zakresie. Odpady budowlano – rozbiórkowe należy gromadzić w odpowiednim pojemniku, który właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej odpłatnie i we własnym zakresie zamówić u podmiotu uprawnionego. 

Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenach ogrodów działkowych winno się poddawać procesowi kompostowania, z przeznaczeniem kompostu do własnego użytku. Odpady również można przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jednokrotnie w okresie jesiennym z terenu miasta w określonych harmonogramem terminach będzie zapewniony odbiór liści, trawy (Akcja Liść), które właściciel winien zgromadzić we własnym zakresie do worka foliowego. 

Opony zużyte należy przekazywać, podczas zakupu nowych, do punktów wymiany opon – zakładów wulkanizacyjnych. Opony również można przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Przeterminowane leki należy gromadzić w pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie Gminy Wieliczka, szczegółowy wykaz Aptek:

- Apteka, ul. Powstanie Warszawskiego 12, Wieliczka

- Apteka Panaceum, ul. Asnyka 6, Wieliczka

- Apteka Lekarka, ul. Grottgera 30, Wieliczka

- Apteka Mniszek w Koźmicach Wielkich 666

- Apteka Magda w Gorzkowie 242

Zużyte akumulatory z pojazdów samochodowych należy przekazywać, podczas zakupu nowych w placówkach handlowych lub w stacjach obsługi pojazdów lub do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania tego rodzaju odpadów, których wykaz zamieszczony będzie na stronie internetowej UMiG Wieliczka.

Zużyte baterie i akumulatory (mało gabarytowe typu paluszki lub guzikowe) należy przekazywać do: 

 1. placówek handlowych (o powierzchni handlowej powyżej 25 m² prowadzących sprzedaż takich produktów i zobowiązanych do zbierania ich w pojemnikach oznakowanych), 
 2. placówek oświatowych, a dostarczanych przez uczniów, zbieranych w pojemniku oznakowanym, 
 3. Odpady również można przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 

 1. należy przekazywać podczas zakupu nowego sprzętu w placówkach handlowych w ilości i rodzaju odpowiadającemu zakupowi nowego lub 
 2. we własnym zakresie przekazywać przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie zbierania tego rodzaju odpadów, których wykaz zamieszczony będzie na stronie internetowej UMiG Wieliczka, albo 
 3. odpady powstające na terenach zabudowy wielorodzinnej należy gromadzić w formie wystawki przy altanach śmietnikowych lub w miejscach gromadzenia odpadów wydzielonych przez właściciela nieruchomości w określonych harmonogramem terminach, a na terenach zabudowy jednorodzinnej odpady te należy gromadzić w formie wystawki w miejscach gromadzenia odpadów w określonych harmonogramem terminach, 
 4. odpady również można przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Wykaz przedsiębiorców  odbierających zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych VAN GANSEWINKEL

ul. Półłanki 64

30-740 Kraków

tel.tel. (12) 653 88 55
bok@vangansewinkel.pl

ZGK Sp. z o.o. Wieliczka

ul. Jedynaka 30

32-020 Wieliczka

tel.12 278 17 66

zgk@wieliczka.eu

Odpady niebezpieczne (tj. opakowania zawierające resztki farb, lakierów,   rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn oraz opakowania po aerozolach) należy przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady niebezpieczne (opakowania po środkach ochrony roślin) należy przekazywać do placówek handlowych prowadzących sprzedaż takich produktów i zobowiązanych do zbierania ich w pojemnikach oznakowanych), a wykaz zamieszczony będzie na stronie internetowej UMiG Wieliczka. 

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można będzie przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny,
w tym:

 1. zielone i ogrodowe (kod odpadu- 20 03 02, 20 01 99, 20 02 01),
 2. papier i tektura (kod odpadu- 20 01 01),
 3. tworzywa sztuczne (kod odpadu- 20 01 39),
 4. wielomateriałowe ( kod odpadu- 20 01 99),
 5. odzież, tekstylia ( kod odpadu - 20 01 10, 20 01 11),
 6. metale (kod odpadu - 20 01 40),
 7. szkło (kod odpadu - 20 01 02),
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod odpadu - 20 01 352 , 20 01 36),
 9. wielkogabarytowe (kod odpadu - 20 03 07),
 10. zużyte baterie i akumulatory (kod odpadu- 20 01 332), 20 01 34),
 11. zużyte opony (kod odpadu - 20 03 99),
 12. przeterminowane lekarstwa (kod odpadu - 20 01 312), 20 01 32),
 13. inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,
 14. budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy (kod odpadu- 20 03 99).

 

337305