Przejdź do treści
baner eko wieliczka
Przejdź do stopki

PSZOK

Treść

 

Budowa PSZOK w Gminie Wieliczka

nazwa beneficjenta
GMINA WIELICZKA
wartość projektu
2 460 000,00 zł
dofinansowanie z UE
1 700 000,00 zł
Województwo
małopolskie
Powiat wielicki
program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

działanie

5.2. ROZWIJANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

fundusz

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

perspektywa
2014 - 2020

 


Informujemy, iż oddanie odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Gminy Wieliczka jest możliwe tylko przy użyciu karty identyfikacyjnej. Karta ta zastępuje okazywane dotychczas deklaracje oraz dowody uiszczenia opłaty za odpady. Wprowadzony system Kart PSZOK ma na celu kontrolę czy odpady, które mieszkaniec oddaje do Punktu pochodzą z gospodarstwa domowego położonego w Gminie Wieliczka. Weryfikacja ma uszczelnić system gospodarowania odpadami w naszej gminie, ponieważ to z naszych opłat (mieszkańców Gminy Wieliczka) finansowany jest omawiany system. Brak kontroli w PSZOK wykorzystywały firmy, również spoza naszej Gminy.

Aby otrzymać Kartę PSZOK, właściciel nieruchomości jest zobligowany do złożenia wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Limanowskiego 32.

Karta wydawana jest właścicielowi nieruchomości lub osobie upoważnionej przez właściciela nieruchomości w terminie 7 dni roboczych, jeżeli spełnia łącznie następujące przesłanki:

- wniosek nie wymaga uzupełnienia lub korekty;

- właściciel nieruchomości posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- posiada Upoważnienie (w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną konieczne jest złożenie podpisanego przez właściciela nieruchomości druku upoważnienia).

Dla nieruchomości dla której składana jest pierwsza deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskanie Karty możliwe będzie po zakończeniu weryfikacji deklaracji w ramach czynności sprawdzających prowadzonych przez organ podatkowy w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia poprawności deklaracji.

Karta PSZOK to zbliżeniowa karta bezstykowa, posiadająca indywidualny numer identyfikacyjny przypisany do nieruchomości. W systemie informatycznym powiązanym z Kartą będą znajdować się dane dotyczące:

  • przekazanych do PSZOK odpadów komunalnych powstających na nieruchomości;

  • naliczonych opłat za przekazanie do PSZOK ponadlimitowej ilości odpadów komunalnych za odpady z remontów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużyte opony.

Karta podczas każdorazowego użycia w PSZOK umożliwia identyfikację zarówno właściciela nieruchomości jak i samej nieruchomości. Właściciel zobowiązany jest do nadzorowania korzystania z Karty w przypadku udostępnienia jej mieszkańcom swojej nieruchomości.

Karta wydawana jest bezpłatnie w następujących ilościach:

  • dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym (w tym zabudowa szeregowa, bliźniacza) - 1 Karta na nieruchomość;

  • dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe) - 1 Karta na każdy lokal w tym budynku.

Wnioski o wydanie Karty PSZOK są dostępne:


Informacja

dla osób korzystających z Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych w Wieliczce.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. jest operatorem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na podstawie umowy zawartej z Gminą Wieliczka.

Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), jest zadaniem Gminy za które pobierane są od Państwa opłaty ustalone na podstawie deklaracji  o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Zgodnie z art. 6r ust 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobieranych opłat Gmina pokrywa koszty tworzenia i utrzymania PSZOK.


 

Co to jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i gdzie się znajduje?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Wieliczka mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK mieści się przy ul. Jedynaka 30 w Wieliczce.

PSZOK jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 15.00,

w soboty:

w okresie od 1.IV.-30.XI. w godzinach od 8.00 do 16.00,
w okresie od 1.XII.-31.III. w godzinach od 8.00 do 13.00.

Jakie odpady można przynieść do PSZOK?
W PSZOK można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, w szczególności:

- PAPIER: opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, zeszyty bez zszywek metalowych, książki bez twardych okładek, reklamówki papierowe;

- TWORZYWA SZTUCZNE: odpady z tworzyw sztucznych i metali tj. puste butelki i opakowania plastikowe po: napojach, kosmetykach i środkach czystości, plastikowe nakrętki, folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania stalowe i aluminiowe, opakowania typu tetrapak, miski, wanienki, meble ogrodowe, duże zabawki, butelki, puszki, kartony powinny być zgniecione, bez nakrętek, bez zawartości;

- SZKŁO OPAKOWANIOWE: butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach;

- SZKŁO INNE: odpadowe szkło inne niż opakowaniowe (szkło okienne, samochodowe, lustra);

- GRUZ : odpady z remontów budowlanych i rozbiórkowych (gruz niezmieszany z innymi odpadami komunalnymi);

- ODPADY ZIELONE: odpady z części roślin pochodzące z ogrodów (liście, trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów), części roślin (łodygi, kwiaty);

- OPONY: zużyte opony z pojazdów osobowych oraz zużyte opony rowerów, wózków itp.;

- WIELKOGABARYTY: odpady wielkogabarytowe: szafa, stół, kanapa, wykładzina, dywan itp.;

- ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY: zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;

- ODPADY PO FARBACH: opakowania zawierające resztki farb i lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn oraz opakowania po aerozolach.

Ważne:
PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.
PSZOK nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz z nieruchomości niezamieszkałych.

Podmiot prowadzący PSZOK:

ZGK Sp. z o.o. Wieliczka

ul. Jedynaka 30

32-020 Wieliczka

tel.12 278 17 66

 

 

 

 

 

343540