Przejdź do treści
baner eko wieliczka
Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

HARMONOGRAM  WYWOZÓW

odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

"WYSTAWKA 2022R."


Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce w sprawie korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Gminy Wieliczka przy użyciu Karty PSZOK


Szanowni Państwo,
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień dzisiejszy pozostają bez zmian zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/322/2020 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 listopada 2020 r.


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2022 R

 


 

WAŻNE !

Szanowni Państwo, w celu naliczenia ulgi za posiadanie przydomowego kompostownika należy złożyć kolejną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualne druki są dostępne w zakładce Wzory, deklaracje
bądź w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1 oraz ul. Bolesława Limanowskiego 32.

 

Informacja Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce w sprawie zwolnienia z części opłaty za odbiór odpadów dla rodzin wielodzietnych oraz zwolnienia z opłat za odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady

 


Szanowni Państwo, indywidualne numery kont,
które zostały Państwu nadane podczas
pierwszego złożenia deklaracji śmieciowej nie uległy zmianie 

AKTUALNE STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW

 Tabela stawek

  

Przypominamyże na PSZOK należy
przyjeżdżać z posortowanymi odpadami.

Wielu mieszkańców segreguje odpady na PSZOK,co powoduje wydłużenie rozładunku odpadów do
kilkudziesięciu minut. Samochody dostawcze przebywają na PSZOK nawet 40 minut.

  

Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 27 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Wieliczce podjęła Uchwałę Nr XIII/194/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty:

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/215/

W związku z powyższym od 1 lutego ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. Stawki te wynosić będą odpowiednio:

  • 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zamieszkałej przez nie więcej niż 4 osoby;
  • 20,00 zł miesięcznie za 5-tą, 6-tą oraz 7-ą osobę zamieszkałą na nieruchomości;
  • 2,00 zł miesięcznie za 8-ą i każdą następną osobę zamieszkałą na nieruchomości. 

Informujemy również, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) jedyną dopuszczalną formą gromadzenia odpadów jest segregacja. Brak jest możliwości gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny.

Powyższa zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji w przypadku mieszkańców, którzy już segregują odpady. Do tych właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Wyjątkiem  są właściciele nieruchomości, dla których wydano decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości gromadzący do tej pory odpady w sposób nieselektywny lub jeśli dane zawarte w ostatniej deklaracji (np. liczba osób) uległy zmianie. Takie osoby muszą złożyć ponownie deklarację.

 

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowana jest koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania przedmiotowego systemu winny być pokrywane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli wpływy od mieszkańców Gminy pokrywają wyłącznie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się miedzy innymi:

  1. odbieranie, transport i zbieranie odpadów komunalnych,
  2. odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
  3. tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  4. obsługa administracyjna systemu.

Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest spowodowany przede wszystkim:

  • znaczącym wzrostem cen za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacjach Komunalnych oraz poszczególnych frakcji odpadów segregowanych,
  • zwiększoną ilością wytwarzanych przez mieszkańców odpadów.

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie  handlu detalicznego i hurtowego

Zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy  prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są  torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (na postawie  art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi), powinni uzyskać wpis do Rejestru BDO składając wniosek.

Obowiązek ten należy  wypełnić w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Wszelkie informacje dotyczące rejestru BDO oraz wzór ww. wniosku dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl


WAŻNE !

Przypominamy o konieczności złożenia kolejnej deklaracji

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych

(np. urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny)


Informacja

dla osób korzystających z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wieliczce.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. jest operatorem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na podstawie umowy zawartej z Gminą Wieliczka.

Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), jest zadaniem Gminy za które pobierane są od Państwa opłaty ustalone na podstawie deklaracji  o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Zgodnie z art. 6r ust 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobieranych opłat Gmina pokrywa koszty tworzenia i utrzymania PSZOK.

 


 

Pojemniki i worki z odpadami należy wystawiać przy granicy nieruchomości, w miejsce publicznie dostępne, przed godz.6.00 rano w dniu wywozu  przewidzianym w harmonogramie odbioru odpadów.

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w okresach miesięcznych, bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

W sprawach dotyczących składanych deklaracji o wysokości opłat, zasad odbioru odpadów komunalnych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce pod numerem telefonu 12 26 34 250.

Równocześnie przypominamy właścicielom nieruchomości, zarządcom, iż zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.


UWAGA!

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.


Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka można przesłać listownie na adres:

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstanie Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

155440