Przejdź do treści
baner eko wieliczka
Przejdź do stopki

Wykaz odpadów

Treść

wieliczka.kiedyodpady.pl

WYKAZ ODPADÓW

odpady komunalne – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

odpady surowców wtórnych  – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady, które mogą być zawracane do celowego wykorzystania przez innego użytkownika np. zastępując surowiec pierwotny (tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odzież i tekstylia oraz opakowania z nich wykonane i opakowania wielomateriałowe), 

odpady wielkogabarytowe  – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady , charakteryzujące się tym, że ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

odpady ulegające biodegradacji  – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, zalicza się do nich odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę, opakowania z papieru i tektury, opakowania z tekstyliów i tekstylia zawierające włókna naturalne, drewno i opakowania z drewna oraz odpady z targowisk,

odpady zielone  – należy przez to rozumieć wyselekcjonowaną z odpadów komunalnych frakcję odpadów roślinnych ulegających biodegradacji, powstających m. in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów zielonych, 

odpady opakowaniowe  – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (tzw. tetrapaki tj. opakowania z mleka, soków itp.), opakowania ze szkła, opakowania z tekstyliów, opakowania z metali,

odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe – należy przez to rozumieć wyselekcjonowaną z odpadów komunalnych frakcję odpadów pochodzących z remontów, budowy i rozbiórek – gruz budowlany,

odpady niebezpieczne komunalne – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady powstające w gospodarstwach domowych np.: baterie, akumulatory zawierające niebezpieczne składniki, opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowania po aerozolach oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawierający niebezpieczne składniki np. świetlówki,

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  - należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych kompletne zużyte urządzenia, będące odpadami w rozumieniu zapisów ustawy o odpadach, do których zalicza się: 

  1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne; 
  2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytkownice, miksery, noże elektryczne, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała oraz wagi; 
  3. Sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe; 
  4. Sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku; 
  5. Sprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe; 
  6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia; 
  7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo; 
  8. Przyrządy medyczne: sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do wentylacji płuc, analizatory; 
  9. Przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty; 
  10. Automaty do wydawania: napojów gorących, butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami, produktów stałych, bankomaty, 

baterie i akumulatory - należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych baterie i akumulatory, będące odpadami w rozumieniu zapisów ustawy o odpadach, do których zalicza się baterie przenośne, akumulatory przenośne, w tym ogniwo guzikowe, baterie samochodowe, akumulatory samochodowe, które są używane do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach,

odpady zmieszane  - należy przez to rozumieć odpady komunalne stanowiące pozostałość po wyselekcjonowaniu z masy odpadów nadających się do odzysku, recyklingu (np. odpadów surowców wtórnych) lub do unieszkodliwienia (np. odpadów niebezpiecznych). 

337305