Przejdź do treści
baner eko wieliczka
Przejdź do stopki

Zasady odbioru

Treść

Usługa  odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieliczka realizowana jest przez:

Sektor I – miasto Wieliczka:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o., ul. J. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka

Sektor II – sołectwa Gminy Wieliczka:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o., ul. J. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka

 NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM:

 1. Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina,a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady.

 2. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów właściciele nieruchomości będą ponosić ujednoliconą opłatę na rzecz Gminy.

 3. Właściciel nieruchomości  ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 14 dni od zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty.

 4. W sytuacji kiedy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolokalowe obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na Zarządcy.

 5. Gmina zorganizuje selektywne zbieranie odpadów, które będą  gromadzone w workach dostarczanych przez przedsiębiorcę wyłonionego w przetargu, w ramach ponoszonej opłaty.

 6. Właściciele będą przestrzegać zasad zbierania odpadów , zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie.

 7. Nowy system obejmie wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 8. Każdy mieszkaniec Gminy będzie mógł dodatkowo, nieodpłatnie oddać zebrane odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów.

 


 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW:

odpady zmieszane będą odbierane:

 • dla budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż 1x na dwa tygodnie

 • dla budynków wielorodzinnych - 2x w tygodniu

surowce wtórne będą odbierane:

 • na terenach zabudowy jednorodzinnej gromadzone w workach - nie rzadziej niż 1x w miesiącu

 • na terenach zabudowy wielorodzinnej gromadzone w pojemnikach - nie rzadziej niż 2x w miesiącu

 POJEMNIKI pojemnik

Dla nieruchomości, na której istnieją budynki jednorodzinne minimalna ilość i pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów  uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:

1) dla nieruchomości, na której zamieszkuje 1-3 osoby:
a) jeden pojemnik o pojemności 120 l,
b) po jednym worku o pojemności od 90 l do 160 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne - metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,
2) dla nieruchomości, na której zamieszkuje 4-6 osób:
a) dwa pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l,
b) po dwa worki o pojemności od 90 l do 160 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne - metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,
3) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:
a) jak w pkt 2 a) oraz dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 120 l na każde kolejne 3 osoby,
b) jak w pkt 2 b) oraz dodatkowo jeden worek o pojemności od 90 l do 160 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 3 osoby.

Ponad limit określony powyżej właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zmieszane odpady komunalne mogą bezpłatnie oddawać w workach na odpady zmieszane bez względu na źródło pochodzenia worka. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie umożliwić zakup worków na odpady zmieszane w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości.

337305